PHÁT TRIỂN CÁC ĐẠI HỌC QUỐC GIA VIỆT NAM – TIỂU DỰ ÁN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 Chủ đầu tư: Đại học quốc gia Hà Nội.

Loại hình và qui mô dự án: Trường Đại học.

Thời gian thực hiện: 2020.

Công việc đảm nhận: Tư vấn thiết kế cơ sở hạng mục Cơ điện, PCCC và Hạ tầng kỹ thuật Khu Viện và trung tâm nghiên cứu (bao gồm công trình xây dựng, hạ tầng kỹ thuật nội khu, phụ trợ…).

Địa điểm xây dựng:Khu VNC2, Đại học Quốc gia Láng Hòa Lạc, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.